Rapor

Overlap(Çakışan/Üst Üste) Olan İndexleri Bulmak için Script

Veritabanında overlap(çakışan) indexleri bulmak için gerekli script.

SELECT miv1.table_owner,
    miv1.table_name,
    miv1.index_name,
    miv2.index_name,
    miv1.index_columns,
    miv2.index_columns
 FROM ( SELECT table_owner, table_name, index_name,
         listagg (c.column_name, ',') WITHIN GROUP (ORDER BY c.column_position) index_columns
      FROM dba_ind_columns c
WHERE table_owner NOT IN ('SYS', 'SYSTEM', 'SYSMAN', 'XDB', 'OLAPSYS')
    GROUP BY table_owner, table_name, index_name) miv1,
    ( SELECT table_owner, table_name, index_name,
         listagg (c.column_name, ',') WITHIN GROUP (ORDER BY c.column_position) index_columns
      FROM dba_ind_columns c
WHERE table_owner NOT IN ('SYS', 'SYSTEM', 'SYSMAN', 'XDB', 'OLAPSYS')
    GROUP BY table_owner, table_name, index_name) miv2
 WHERE   miv1.table_owner = miv2.table_owner
    AND miv1.table_name = miv2.table_name
    AND miv1.index_columns LIKE miv2.index_columns || '_%';

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Loading


İndexi Olmayan Foreign Key leri Çıkartan SQL Scripti

Foreign key ilişkisi olupda index atılmamış sütünlar.

OLTP sistemlerde Foreign Key constraintleri veri bütünlüğünü sağlamak için sıkça kullanmaktayız. Foreign Key kullanımı veri bütünlüğünü sağlayabilmek açısından kullanılaması gereken mekanizmaların başında geliyor ancak foreign key constraint kullanırken yapmamız gereken bazı önemli ayrıntılar mevcut bunu atlamamamız gerekiyor.

Nedir bu önemli ayrıntı dediğimizde, yapmamız gereken şeyin foreign key olarak belirlediğimiz kolonu indexlemek olduğunu görmekteyiz. Indexin önemi ise;

 • K kolonu indekslenmemiş bir tablo için Parent tabloda yapılacak bir değişiklik Child tablonun tamamının locklanmasına neden olur.
 • Eğer F.K yaratırken ON DELETE CASCADE opsiyonu kullandık isek, F.K’yi indexlemediğimiz durumda bir sorunda burada yaşayacağız. Burada yaşayacağımız problem yapacağımız DELETE operasyonunun FULL TABLE SCAN operasyonuna neden olacağıdır. Parent tablodan sileceğimiz her kayıt için, Child tabloya erişim FULL TABLE SCAN ile yapılacak ve delete operasyonumuz oldukça yavaş gerçekleşecektir. Bu durumda yine gün sonunda sistemin eş zamanlılık seviyesini negatif yönde etkileyecektir.
 • Parent ve child tablomuzu sık sık joinliyorsak yine F.K üzerinde bir indeksin olmaması sorgunun yavaş çalışmasına neden olacaktır.

Script 1

SELECT a.owner,
    CASE WHEN b.table_name IS NULL THEN 'unindexed' ELSE 'indexed' END
     AS status,
    a.table_name AS table_name,
    a.constraint_name AS fk_name,
    a.fk_columns AS fk_columns,
    b.index_name AS index_name,
    b.index_columns AS index_columns
 FROM ( SELECT a.owner,
         a.table_name,
         a.constraint_name,
         listagg (a.column_name, ',')
          WITHIN GROUP (ORDER BY a.position)
          fk_columns
      FROM dba_cons_columns a, dba_constraints b
      WHERE   a.constraint_name = b.constraint_name
         AND b.constraint_type = 'R'
         AND a.owner = b.owner
        -- AND a.owner NOT IN ('SYS', 'SYSTEM', 'SYSMAN')
    GROUP BY a.owner, a.table_name, a.constraint_name) a,
    ( SELECT table_owner,
         table_name,
         index_name,
         listagg (c.column_name, ',')
          WITHIN GROUP (ORDER BY c.column_position)
          index_columns
      FROM dba_ind_columns c
      --WHERE table_owner NOT IN ('SYS', 'SYSTEM', 'SYSMAN')
    GROUP BY table_owner, table_name, index_name) b
 WHERE   a.table_name = b.table_name(+)
    AND b.index_columns(+) LIKE a.fk_columns || '%'
    AND a.owner = b.table_owner(+)
    order by 2 desc,1;

Script 2

SELECT  acc.owner
     || '-> '
     || acc.constraint_name
     || '('
     || acc.column_name
     || '['
     || acc.position
     || '])'
      "Owner, Name, Column, Position"
  FROM all_cons_columns acc, all_constraints ac
  WHERE ac.constraint_name = acc.constraint_name AND ac.constraint_type = 'R'
     AND (acc.owner, acc.table_name, acc.column_name, acc.position) IN
        (SELECT acc.owner,
            acc.table_name,
            acc.column_name,
            acc.position
          FROM all_cons_columns acc, all_constraints ac
         WHERE ac.constraint_name = acc.constraint_name
            AND ac.constraint_type = 'R'
         MINUS
         SELECT table_owner,
            table_name,
            column_name,
            column_position
          FROM all_ind_columns)
ORDER BY ACC.owner,
     ACC.constraint_name,
     ACC.column_name,
     ACC.position;

Referanslar
https://emrahmete.wordpress.com/2016/01/10/oracle-foreign-key-indexing/

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Loading


Tablo’nun İlişkide Olduğu Tablo ve Kolonları Öğrenme (Foreign Key Constraint)

SELECT UC.OWNER child_owner,
    UC.TABLE_NAME child_table,
    UCC.COLUMN_NAME c_column_name,
    UC.R_CONSTRAINT_NAME constaint_name,
    uc.constraint_type   constraint_type,
    UCC.TABLE_NAME parent_table,
    UCC.COLUMN_NAME p_column_name
FROM DBA_CONSTRAINTS UC,
   DBA_CONS_COLUMNS UCC
WHERE UC.R_CONSTRAINT_NAME = UCC.CONSTRAINT_NAME
   AND UC.CONSTRAINT_TYPE = 'R';

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Loading


Veritabanındaki Archivelog İstatistikleri

Script 1 : Günlük çıkan archivelog ile ilgili istatistikler.

SELECT A.*, ROUND (A.Count# * B.AVG# / 1024 / 1024 / 1024) Daily_Avg_Gb
 FROM ( SELECT TO_CHAR (First_Time, 'YYYY-MM-DD') DAY,
         COUNT (1) Count#,
         MIN (RECID) Min#,
         MAX (RECID) Max#
      FROM v$log_history
    GROUP BY TO_CHAR (First_Time, 'YYYY-MM-DD')
    ORDER BY 1) A,
    (SELECT AVG (BYTES) AVG#,
        COUNT (1) Count#,
        MAX (BYTES) Max_Bytes,
        MIN (BYTES) Min_Bytes
     FROM v$log) B;

Script 2 : Saatlik olarak çıkan archivelog sayısı.

set lines 130;
set pages 1050;

 SELECT TO_CHAR (first_time, 'YYYY-MM-DD') day,
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '00', 1, 0)),'999')"00",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '01', 1, 0)),'999')"01",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '02', 1, 0)),'999')"02",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '03', 1, 0)),'999')"03",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '04', 1, 0)),'999')"04",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '05', 1, 0)),'999')"05",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '06', 1, 0)),'999')"06",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '07', 1, 0)),'999')"07",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '08', 1, 0)),'999')"08",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '09', 1, 0)),'999')"09",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '10', 1, 0)),'999')"10",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '11', 1, 0)),'999')"11",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '12', 1, 0)),'999')"12",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '13', 1, 0)),'999')"13",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '14', 1, 0)),'999')"14",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '15', 1, 0)),'999')"15",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '16', 1, 0)),'999')"16",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '17', 1, 0)),'999')"17",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '18', 1, 0)),'999')"18",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '19', 1, 0)),'999')"19",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '20', 1, 0)),'999')"20",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '21', 1, 0)),'999')"21",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '22', 1, 0)),'999')"22",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '23', 1, 0)),'999')"23"
  FROM v$log_history
GROUP BY TO_CHAR (first_time, 'YYYY-MM-DD')
ORDER BY 1;

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Loading


Veritabanı TEMP Tablespace Bilgisi için Script

Merhabalar aşağıda ki sorgu veritabanımızda ki temp tablespaceler hakkında ayrıntılı bilgi veriyor.

SET PAGESIZE 60
SET LINESIZE 300
COL TABLESPACE_NAME FOR a40
COL TS_Size FOR 999999999.99
COL ALLOCATED_Size FOR 999999.99
COL FREE_Size FOR 999999

SELECT TABLESPACE_NAME,
    TABLESPACE_SIZE / 1024 / 1024 / 1024 TS_Size,
    ALLOCATED_SPACE / 1024 / 1024 / 1024 ALLOCATED_Size,
    FREE_SPACE / 1024 / 1024 / 1024 FREE_Size
 FROM dba_temp_free_space;

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Loading


Oracle Veritabanında Alınan RMAN Yedeklerinin Listesi

Bundan önce alınan rman yedeklerinin listesini veren yararlı bir script.

SET LINES 110
SET PAGES 20
COLUMN "Start Data" FOR a20
COLUMN "End Date" FOR a20
COLUMN "Time Minute" FORMAT a15
COLUMN status FORMAT a11
COLUMN input_bytes_display FORMAT a10
COLUMN output_bytes_display FORMAT a10

TITLE CENTER RMAN_Backup_List_REPORT SKIP 2

 SELECT TO_CHAR (start_time, 'YYYY.MM.DD HH24:MI:SS') "Start Data",
     TO_CHAR (end_time, 'YYYY.MM.DD HH24:MI:SS') "End Date",
     TO_CHAR (ROUND ( (end_time - start_time) * 24 * 60)) || ' dk'
      "Time Minute",
     status,
     input_type,
     input_bytes_display,
     output_bytes_display
  FROM V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS
  WHERE (start_time BETWEEN (SYSDATE - 12) AND (SYSDATE))
ORDER BY start_time;

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Loading


 • Sertifikasyon • Etiketler

 • Topluluklar

                   
                   
 • Copyright © 1996-2010 Mustafa Bektaş Tepe. All rights reserved.
  Türkçeleştirme Blogizma | AltyapıWordPress