ASMCMD(ASM Command-Line Utility) Aracı

Oracle ASM instance ,disk grupları,disk grupları dosya erişim kontrolü,yığınları(volumes) ve disk gruplarında ki dosya ve dizinleri yönetmek için kullandığımız komut satırı(command-line) aracıdır.

Oracle ASM instance’ı yönetebilmek için SYSASM sistem yetkisi ile bağlanmamız gerekir.ASMCMD varsayılan olarak SYSASM sistem yetkisi ile başlar.

ASMCMD grid infrastructure home dizini altında ki bin klasörü içinden çalıştırılmalıdır.ASMCMD’ye bağlanmadan önce mutlaka ASM değişkenlerinin set edilmesi gerekir.

ASM instance kapalı olsa bile startup,shutdown,lsdsk,help ve exit gibi bazı asmcmd komutlarını çalıştırabiliriz.

ASMCMD aracını etkileşimli(interactive) veya etkilişimsiz(noninteractive) modda çalıştırabiliriz.

Etkileşimli(interactive) modda ASMCMD kullanımı : ASMCMD komutlarını girip çalıştırabileceğimiz bir prompt sağlar.

[oracle@asm-test ~]$ asmcmd
ASMCMD> ls
DATA/
FRA/
IND/

Etkileşimsiz(noninteractive) modda ASMCMD kullanımı : ASMCMD komutunu çalıştırır,çıktısını ekrana basar ve çıkar.

[oracle@asm-test ~]$ asmcmd ls
DATA/
FRA/
IND/

ASMCMD kullanarak çalıştırabileceğimiz komutların listesini aşağıda ki komutla görebiliriz.

asmcmd help

Bu komutların ve açıklamaları ise aşağıdaki başlıklara göre gruplandırabiliriz.

 1. Instance Yönetim Komutları
 2. Dosya Yönetim Komutları
 3. Template(şablon) Yönetim Komutları
 4. Disk Grubu Yönetim Komutları
 5. Dosya Erişim Kontrolü Komutları

1.     Instance Yönetim Komutları

Komut

Açıklaması

dsget

ASM instance ve istemcileri tarafından kullanılan disk discovery
değerini verir

dsset

ASM instance ve istemcileri tarafından kullanılan disk discovery
değerini set eder

lsct

O andaki Oracle ASM istemcileri hakkında bilgi verir

lsop

Bir disk grubunda veya ASM instance da yürütülen a anki işlemleri
listeler

lspwusr

ASM password file’deki kullanıcıları listeler

orapwusr

ASM şifre kullanıcısı ekler,siler veya değiştirir.

shutdown

ASM instance kapatır

spbackup

ASM spfile dosyasının yedeğini alır

spcopy

ASM spfile dosyasını kopyalar

spget

ASM spfile dosyasının yerini verir

spmove

ASM spfile dosyasını taşır

spset

ASM spfile dosyasının yerini set eder

startup

ASM instance başlatır.

 

2.Dosya Yönetim Komutları

Komut

Açıklaması

cd

İçinde,bulunduğumuz dizinden belirtilen dizine geçer.

cp

İşletim sistemi ve disk grubu arasında veya disk grupları arasında
dosyaları kopyalar.

du

Belirtilen Oracle ASM dizini ve altında ki tüm alt dizinlerde bulunan
dosyaların tuttuğu toplam disk alanını verir.

find

Belirtilen bir dizin altında belirtilen ismin geçtiği tüm dizinleri
listeler

ls

ASM dizinin içeriğini listeler

lsof

Açık dosyaları listeler

mkalias

Sistem tarafından üretilen dosya isimleri için bi alias adı oluşturur

mkdir

ASM dizinleri oluşturur

pwd

O anda ki Oracle ASM dizinin yolunu(path) verir

rm

Belirtilen ASM dosyalarını veya dizini siler

rmalias

Belirtilen aliası siler

Örnek ;

cp komutu ;

ASMCMD [+] > cp +data/orcl/datafile/EXAMPLE.265.691577295  /mybackups/example.bak
copying +data/orcl/datafile/EXAMPLE.265.691577295 -> /mybackups/example.bak
ASMCMD [+] > cp /mybackups/examples.bak +data/orcl/datafile/myexamples.bak
copying /mybackups/examples.bak -> +data/orcl/datafile/myexamples.bak
ASMCMD [+] > cp +data/orcl/datafile/EXAMPLE.265.691577295 sys@myserver.+ASM:/scratch/backup/myexamples.bak
Enter Password:

du komutu ;

ASMCMD> ls
DATA/
FRA/
IND/ASMCMD> du
Used_MB Mirror_used_MB
4459 4459ASMCMD> du DATA
Used_MB Mirror_used_MB
3939 3939ASMCMD> du FRA
Used_MB Mirror_used_MB
520 520ASMCMD> du IND
ASMCMD>

find komutu ;

ASMCMD> find +data undo*
+data/ASMORCL/DATAFILE/UNDOTBS1.258.841080735
+data/ASMORCL2/DATAFILE/UNDOTBS1.269.841162245
ASMCMD> find –type CONTROLFILE +data/ *
+data/ASMORCL/CONTROLFILE/Current.260.841080787
+data/ASMORCL2/CONTROLFILE/Current.271.841162297

ls komutu ;

ASMCMD> ls +data/ASMORCL/datafile
EXAMPLE.265.841080801
SYSAUX.257.841080735
SYSTEM.256.841080735
UNDOTBS1.258.841080735
USERS.259.841080735
ASMCMD> ls -lt +data/ASMORCL/datafile
Type Redund Striped Time Sys Name
DATAFILE UNPROT COARSE APR 06 20:00:00 Y SYSTEM.256.841080735
DATAFILE UNPROT COARSE APR 06 20:00:00 Y EXAMPLE.265.841080801
DATAFILE UNPROT COARSE APR 06 18:00:00 Y USERS.259.841080735
DATAFILE UNPROT COARSE APR 06 18:00:00 Y UNDOTBS1.258.841080735
DATAFILE UNPROT COARSE APR 06 18:00:00 Y SYSAUX.257.841080735
ASMCMD> ls -l +data/ASMORCL/datafile/sys*
Type Redund Striped Time Sys Name
DATAFILE UNPROT COARSE APR 06 18:00:00 Y SYSAUX.257.841080735
DATAFILE UNPROT COARSE APR 06 20:00:00 Y SYSTEM.256.841080735
ASMCMD> ls -s +data/ASMORCL/datafile
Block_Size Blocks Bytes Space Name
8192 44241 362422272 363855872 EXAMPLE.265.841080801
8192 71681 587210752 589299712 SYSAUX.257.841080735
8192 117761 964698112 966787072 SYSTEM.256.841080735
8192 8321 68165632 70254592 UNDOTBS1.258.841080735
8192 641 5251072 6291456 USERS.259.841080735
ASMCMD> ls -lts +data/ASMORCL/datafile
Type Redund Striped Time Sys Block_Size Blocks Bytes Space Name
DATAFILE UNPROT COARSE APR 06 20:00:00 Y 8192 117761 964698112 966787072 SYSTEM.256.841080735
DATAFILE UNPROT COARSE APR 06 20:00:00 Y 8192 44241 362422272 363855872 EXAMPLE.265.841080801
DATAFILE UNPROT COARSE APR 06 18:00:00 Y 8192 641 5251072 6291456 USERS.259.841080735
DATAFILE UNPROT COARSE APR 06 18:00:00 Y 8192 8321 68165632 70254592 UNDOTBS1.258.841080735
DATAFILE UNPROT COARSE APR 06 18:00:00 Y 8192 71681 587210752 589299712 SYSAUX.257.841080735
ASMCMD> ls –permission +data/asmorcl/datafile/
User Group Permission Name
rw-rw-rw- EXAMPLE.265.841080801
rw-rw-rw- SYSAUX.257.841080735
rw-rw-rw- SYSTEM.256.841080735
rw-rw-rw- UNDOTBS1.258.841080735
rw-rw-rw- USERS.259.841080735
sysaux.f => +DATA/ASMORCL/DATAFILE/SYSAUX.257.841080735

lsof komutu ;

ASMCMD> lsof
DB_Name Instance_Name Path
ASMORCL ASMORCL +data/asmorcl/controlfile/current.260.841080787
ASMORCL ASMORCL +data/asmorcl/datafile/example.265.841080801
ASMORCL ASMORCL +data/asmorcl/datafile/sysaux.257.841080735
ASMORCL ASMORCL +data/asmorcl/datafile/system.256.841080735
ASMORCL ASMORCL +data/asmorcl/datafile/undotbs1.258.841080735
ASMORCL ASMORCL +data/asmorcl/datafile/users.259.841080735
ASMORCL ASMORCL +data/asmorcl/onlinelog/group_1.261.841080789
ASMORCL ASMORCL +data/asmorcl/onlinelog/group_2.262.841080791
ASMORCL ASMORCL +data/asmorcl/onlinelog/group_3.263.841080791
ASMORCL ASMORCL +data/asmorcl/tempfile/temp.264.841080799
ASMORCL ASMORCL +fra/asmorcl/controlfile/current.256.841080787
ASMORCL ASMORCL +fra/asmorcl/onlinelog/group_1.257.841080789
ASMORCL ASMORCL +fra/asmorcl/onlinelog/group_2.258.841080791
ASMORCL ASMORCL +fra/asmorcl/onlinelog/group_3.259.841080791
ASMCMD> lsof -G data
DB_Name Instance_Name Path
ASMORCL ASMORCL +data/asmorcl/controlfile/current.260.841080787
ASMORCL ASMORCL +data/asmorcl/datafile/example.265.841080801
ASMORCL ASMORCL +data/asmorcl/datafile/sysaux.257.841080735
ASMORCL ASMORCL +data/asmorcl/datafile/system.256.841080735
ASMORCL ASMORCL +data/asmorcl/datafile/undotbs1.258.841080735
ASMORCL ASMORCL +data/asmorcl/datafile/users.259.841080735
ASMORCL ASMORCL +data/asmorcl/onlinelog/group_1.261.841080789
ASMORCL ASMORCL +data/asmorcl/onlinelog/group_2.262.841080791
ASMORCL ASMORCL +data/asmorcl/onlinelog/group_3.263.841080791
ASMORCL ASMORCL +data/asmorcl/tempfile/temp.264.841080799
ASMCMD> lsof -C +ASM
DB_Name Instance_Name Path

mkalias komutu ;

ASMCMD> mkalias SYSAUX.257.841080735 sysaux.f
ASMCMD> ls
EXAMPLE.265.841080801
SYSAUX.257.841080735
SYSTEM.256.841080735
UNDOTBS1.258.841080735
USERS.259.841080735
sysaux.fASMCMD> ls –absolutepath
none => EXAMPLE.265.841080801
+DATA/ASMORCL/DATAFILE/sysaux.f => SYSAUX.257.841080735
none => SYSTEM.256.841080735
none => UNDOTBS1.258.841080735
none => USERS.259.841080735
sysaux.f

 

3.Template(Şablon) Yönetim Komutları

Komut

Açıklaması

chtmpl

Şablonun niteliklerini değiştirir

lstmpl

Disk grubu şablonlarını listeler

mktmpl

Disk grubuna şablon ekler

rmtmpl

Disk grubundan şablon siler

 

4.Disk Grubu Yönetim Komutları

Komut

Açıklaması

chdg

Bir disk grubunu değiştirir(ekleme,çıkarma,rebalancing)

chkdg

Bir disk grubunu check eder ve onarır

dropdg

Bir disk grubunu düşürür

iostat

Disklerin I/O istatistiklerini gösterir

lsattr

Bir disk grubunun niteliklerini listeler

lsdg

Disk gruplarını ve bilgileirini listeler

lsdsk

ASM disklerini listeler

lsod

Açık cihazları(devices) listeler

md_backup

Mount edilen disk gruplarının meta verisinin yedeğini oluşturur

md_restore

Meta veri yedeğinden disk gruplarını geri yükler

mkdg

Bir disk grubu oluşturur

mount

Disk grubunu mount eder

offline

Bir disk veya failure grubunu offline yapar

online

Bir disk veya failure grubunu online yapar

rebal

Bir disk grubunu yeniden dengeler

remap

Disk üzerinde bulunan fiziksel blok aralığında ki verinin yerini
değiştirir

setattr

Bir disk grubunun niteliklerini set eder

umount

Bir disk grubunu umount eder

Örnekler;
lsattr komutu ;

ASMCMD> lsattr -G data -l
Name Value
access_control.enabled FALSE
access_control.umask 066
au_size 1048576
cell.smart_scan_capable FALSE
compatible.asm 11.2.0.0.0
compatible.rdbms 10.1.0.0.0
disk_repair_time 3.6h
sector_size 512

lsdsk komutu ;

ASMCMD> lsdsk
Path
/dev/oracleasm/disks/DISK1
/dev/oracleasm/disks/DISK2
/dev/oracleasm/disks/DISK3
/dev/oracleasm/disks/DISK4
ASMCMD> lsdsk -t -G DATA
Create_Date Mount_Date Repair_Timer Path
01-MAR-14 06-APR-14 0 /dev/oracleasm/disks/DISK1
01-MAR-14 06-APR-14 0 /dev/oracleasm/disks/DISK2

lsod komutu ;

ASMCMD> lsod
Instance Process OSPID Path
1 oracle@asm-test.localdomain (DBW0) 4074 /dev/oracleasm/disks/DISK1
1 oracle@asm-test.localdomain (DBW0) 4074 /dev/oracleasm/disks/DISK2
1 oracle@asm-test.localdomain (DBW0) 4074 /dev/oracleasm/disks/DISK3
1 oracle@asm-test.localdomain (DBW0) 4074 /dev/oracleasm/disks/DISK4
1 oracle@asm-test.localdomain (GMON) 4084 /dev/oracleasm/disks/DISK1
1 oracle@asm-test.localdomain (GMON) 4084 /dev/oracleasm/disks/DISK2
1 oracle@asm-test.localdomain (GMON) 4084 /dev/oracleasm/disks/DISK3
1 oracle@asm-test.localdomain (GMON) 4084 /dev/oracleasm/disks/DISK4
1 oracle@asm-test.localdomain (LGWR) 4076 /dev/oracleasm/disks/DISK1
1 oracle@asm-test.localdomain (LGWR) 4076 /dev/oracleasm/disks/DISK2
1 oracle@asm-test.localdomain (LGWR) 4076 /dev/oracleasm/disks/DISK3
1 oracle@asm-test.localdomain (LGWR) 4076 /dev/oracleasm/disks/DISK4
1 oracle@asm-test.localdomain (MMON) 4086 /dev/oracleasm/disks/DISK1
1 oracle@asm-test.localdomain (RBAL) 4082 /dev/oracleasm/disks/DISK1
1 oracle@asm-test.localdomain (RBAL) 4082 /dev/oracleasm/disks/DISK1
1 oracle@asm-test.localdomain (RBAL) 4082 /dev/oracleasm/disks/DISK2
1 oracle@asm-test.localdomain (RBAL) 4082 /dev/oracleasm/disks/DISK2
1 oracle@asm-test.localdomain (RBAL) 4082 /dev/oracleasm/disks/DISK4
1 oracle@asm-test.localdomain (RBAL) 4082 /dev/oracleasm/disks/DISK4
1 oracle@asm-test.localdomain (TNS V1-V3) 4090 /dev/oracleasm/disks/DISK1
1 oracle@asm-test.localdomain (TNS V1-V3) 9512 /dev/oracleasm/disks/DISK1
1 oracle@asm-test.localdomain (TNS V1-V3) 4090 /dev/oracleasm/disks/DISK2
1 oracle@asm-test.localdomain (TNS V1-V3) 9512 /dev/oracleasm/disks/DISK2
1 oracle@asm-test.localdomain (TNS V1-V3) 9512 /dev/oracleasm/disks/DISK3
1 oracle@asm-test.localdomain (TNS V1-V3) 4090 /dev/oracleasm/disks/DISK4
1 oracle@asm-test.localdomain (TNS V1-V3) 9512 /dev/oracleasm/disks/DISK4
ASMCMD> lsod -G data –process *LGWR*
Instance Process OSPID Path
1 oracle@asm-test.localdomain (LGWR) 4076 /dev/oracleasm/disks/DISK1
1 oracle@asm-test.localdomain (LGWR) 4076 /dev/oracleasm/disks/DISK2

md_backup komutu ;

ASMCMD> md_backup /home/oracle/yedek.asm
Disk group metadata to be backed up: DATA
Disk group metadata to be backed up: FRA
Disk group metadata to be backed up: IND
Current alias directory path: ASMORCL2
Current alias directory path: ASMORCL/ONLINELOG
Current alias directory path: ASMORCL2/ONLINELOG
Current alias directory path: ASMORCL/PARAMETERFILE
Current alias directory path: ASMORCL/DATAFILE
Current alias directory path: ASMORCL/TEMPFILE
Current alias directory path: ASMORCL2/TEMPFILE
Current alias directory path: ASMORCL
Current alias directory path: ASM/ASMPARAMETERFILE
Current alias directory path: ASMORCL2/CONTROLFILE
Current alias directory path: ASM
Current alias directory path: ASMORCL/CONTROLFILE
Current alias directory path: ASMORCL2/DATAFILE
Current alias directory path: ASMORCL/ARCHIVELOG/2014_04_06
Current alias directory path: ASMORCL/ARCHIVELOG
Current alias directory path: ASMORCL/ARCHIVELOG/2014_03_01
Current alias directory path: ASMORCL/ONLINELOG
Current alias directory path: ASMORCL/ARCHIVELOG/2014_03_02
Current alias directory path: ASMORCL
Current alias directory path: ASMORCL/CONTROLFILE

mount komutu ;

ASMCMD > mount -f dataASMCMD > mount –restrict dataASMCMD > mount -a

rebal komutu ;

ASMCMD > rebal dataASMCMD > rebal –power 4 data

umount komutu;

ASMCMD > umount -aASMCMD > umount -f data

 

5.Dosya Erişim Kontrolü Komutları

Komut

Açıklaması

chgrp

Bir dosyanın veya dosyaların kullanıcı grubunu değiştirir

chmod

Bir dosyanın veya dosyaların yetkisini değiştirir

chown

Bir dosyanın sahibini değiştirir

groups

Bir kullanıcıya ait kullanıcı gruplarını listeler

grpmod

Varolan kullanıcı grubundan kullanıcı siler veya ekler

lsgrp

Kullanıcı gruplarını listeler

lsusr

Bir disk grubundaki kullanıcıları listeler

mkgrp

Yeni bir kullanıcı grubu oluşturur

mkusr

Disk grubuna bir kullanıcı ekler

passwd

Bir kullanıcının şifresini değiştirir

rmgrp

Bir kullanıcı grubunu siler

rmusr

Bir disk grubundan kullanıcı siler

 

6.Yığın(Volume) Yönetim Komutları

Komut

Açıklaması

Volcreate

Belirtilen disk grubunda Oracle ADVM yığını(volume) oluşturur

Voldelete

Bir Oracle ADVM yığınını siler

Voldisable

Mount edilen disk gruplarında ki ADVM yığınlarını disable eder

Volenable

Mount edilen disk gruplarında ki ADVM yığınlarını enable eder

Volinfo

ADVM yığınları hakkında bilgi verir

Volresize

ADVM yığınını yeniden boyutlandırır

Volset

Mount edilen disk gruplarında ki ADVM yığınlarının niteliklerini set
eder

Volstat

Volume I/O istatistiklerini raporlar.

 

ASMCA(ASM Configuration Asistant) Aracı

Oracle ASM instance,disk grupları,volüme ve ACFS dosya sisteminin kurulumu,kaldırılması ve konfigürasyonu gibi işlemleri yürüttüğümüz araçtır.Grafik arayüzünden(GUI) kullanabileceğimiz gibi komut satırı üzerinden de kullanılabilmektedir.Grid Infrastructure home dizini altından asmca yazarak çalıştırabiliriz.

ASMCA aracının komut satırından kullanımı ise aşağıda ki gibidir.

asmca –silent komut_adı [seçenekler]

komut_adı ile belirtilen komutlar aşağıda ki gibidir;

 • -configureASM : ASM instance oluşturmak ve yapılandırmak için kullanılır.
 • -upgradeASM : ASM instance’ı bir önceki sürümden yeni yazılım sürümüne yükseltmek için kullanılır.
 • -configureParameter : ASM instance’ın başlangıç parametrelerini değiştirmek için kullanılır.
 • -deleteASM : ASM instance’ı kaldırır.Eger ASM instance veritabanı instance tarafından kullanılıyorsa hata verir.
 • -createDiskGroup : ASM instance üzerinde yeni disk grupları oluşturmak için kullanılır.
 • -addDisk : Bir disk grubuna disk eklemek için kullanılır.
 • -createVolume : Oracle ADVM yığını(volume) oluşturmak için kullanılır.
 • -createACFS : ACFS dosya sistemini oluşturmak için kullanılır.

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Loading