Rapor

Oracle Veritabanında Alınan RMAN Yedeklerinin Listesi

Bundan önce alınan rman yedeklerinin listesini veren yararlı bir script.

SET LINES 110
SET PAGES 20
COLUMN "Start Data" FOR a20
COLUMN "End Date" FOR a20
COLUMN "Time Minute" FORMAT a15
COLUMN status FORMAT a11
COLUMN input_bytes_display FORMAT a10
COLUMN output_bytes_display FORMAT a10

TITLE CENTER RMAN_Backup_List_REPORT SKIP 2

 SELECT TO_CHAR (start_time, 'YYYY.MM.DD HH24:MI:SS') "Start Data",
     TO_CHAR (end_time, 'YYYY.MM.DD HH24:MI:SS') "End Date",
     TO_CHAR (ROUND ( (end_time - start_time) * 24 * 60)) || ' dk'
      "Time Minute",
     status,
     input_type,
     input_bytes_display,
     output_bytes_display
  FROM V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS
  WHERE (start_time BETWEEN (SYSDATE - 12) AND (SYSDATE))
ORDER BY start_time;

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

1,598 total views, no views today


Veritabanı Tablespace Bilgisi için Script

Merhabalar aşagıda ki sorgu veritabanımızda ki tablespaceler hakkında ayrıntılı bilgi veriyor.

Sorgu 1 :

SET PAGESIZE 100
SET LINESIZE 160
COLUMN "Tablespace Name" FORMAT a30
COLUMN "TS Used GB" FORMAT 9999
COLUMN "TS Alloc. GB" FORMAT 9999
COLUMN "TS Free GB" FORMAT 9999
COLUMN "Pct Used %" FORMAT 9999
COLUMN "TS Max GB" FORMAT 9999
COLUMN "TS Max Free GB" FORMAT 9999
COLUMN "Pct Max. Used %" FORMAT 9999

SELECT a.tablespace_name "Tablespace Name",
    ROUND ( (a.bytes_alloc - NVL (b.bytes_free, 0)) / 1024 / 1024 / 1024)
     "TS Used GB",
    ROUND (a.bytes_alloc / 1024 / 1024 / 1024) "TS Alloc. GB",
    ROUND (NVL (b.bytes_free, 0) / 1024 / 1024 / 1024) "TS Free GB",
    100 - ROUND ( (NVL (b.bytes_free, 0) / a.bytes_alloc) * 100)
     "Pct Used %",
    ROUND (maxbytes / 1073741824) "TS Max GB",
    ROUND (
     (maxbytes - (a.bytes_alloc - NVL (b.bytes_free, 0))) / 1073741824)
     "TS Max Free GB",
    ROUND (
     ( (ROUND ( (a.bytes_alloc - NVL (b.bytes_free, 0))))
      / ( (ROUND (maxbytes)) / 100)))
     "Pct Max. Used %"
 FROM ( SELECT f.tablespace_name,
         SUM (f.bytes) bytes_alloc,
         SUM (
          DECODE (f.autoextensible,
              'YES', f.maxbytes,
              'NO', f.bytes))
          maxbytes
      FROM dba_data_files f
    GROUP BY tablespace_name) a,
    ( SELECT f.tablespace_name, SUM (f.bytes) bytes_free
      FROM dba_free_space f
    GROUP BY tablespace_name) b
 WHERE a.tablespace_name = b.tablespace_name(+)
UNION ALL
 SELECT h.tablespace_name "Tablespace Name",
     ROUND (SUM (NVL (p.bytes_used, 0)) / 1073741824) "TS Used GB",
     ROUND (SUM (h.bytes_free + h.bytes_used) / 1073741824) "TS Alloc. GB",
     ROUND (
      SUM ( (h.bytes_free + h.bytes_used) - NVL (p.bytes_used, 0))
      / 1073741824)
      "TS Free GB",
     100
     - ROUND (
       (SUM ( (h.bytes_free + h.bytes_used) - NVL (p.bytes_used, 0))
        / SUM (h.bytes_used + h.bytes_free))
       * 100)
      "Pct Used %",
     ROUND (SUM (f.maxbytes) / 1073741824) "TS Max GB",
     ROUND (
      (SUM (f.maxbytes) - (SUM (NVL (p.bytes_used, 0)))) / 1073741824)
      "TS Max Free GB",
     ROUND (
      ( (ROUND (SUM (NVL (p.bytes_used, 0))))
       / ( (ROUND (SUM (f.maxbytes))) / 100)))
      "Pct Max. Used %"
  FROM sys.v_$TEMP_SPACE_HEADER h,
     sys.v_$Temp_extent_pool p,
     dba_temp_files f
  WHERE   p.file_id(+) = h.file_id
     AND p.tablespace_name(+) = h.tablespace_name
     AND f.file_id = h.file_id
     AND f.tablespace_name = h.tablespace_name
GROUP BY h.tablespace_name
ORDER BY 8 DESC;

Sorgu 2 : 

SET LINES 132 PAGES 66 FEEDBACK OFF
COLUMN tablespace_name    FORMAT a15       HEADING 'Tablespace|(TBS)|Name'
COLUMN autoextensible     FORMAT a6       HEADING 'Can|Auto|Extend'
COLUMN files_in_tablespace  FORMAT 999       HEADING 'Files|In|TBS'
COLUMN total_tablespace_space FORMAT 99,999,999,999 HEADING 'Total|Current|TBS|Space'
COLUMN total_used_space    FORMAT 99,999,999,999 HEADING 'Total|Current|Used|Space'
COLUMN total_tablespace_free_space FORMAT 99,999,999,999 HEADING 'Total|Current|Free|Space'
COLUMN total_used_pct       FORMAT 999.99   HEADING 'Total|Current|Used|PCT'
COLUMN total_free_pct       FORMAT 999.99   HEADING 'Total|Current|Free|PCT'
COLUMN max_size_of_tablespace   FORMAT 99,999,999,999 HEADING 'TBS|Max|Size'
COLUMN total_auto_used_pct     FORMAT 999.99   HEADING 'Total|Max|Used|PCT'
COLUMN total_auto_free_pct     FORMAT 999.99   HEADING 'Total|Max|Free|PCT'

TTITLE LEFT _date CENTER Tablespace SPACE Utilization Status REPORT SKIP 2

WITH tbs_auto
   AS (SELECT DISTINCT tablespace_name, autoextensible
      FROM dba_data_files
     WHERE autoextensible = 'YES'),
   files
   AS ( SELECT tablespace_name,
         COUNT (*) tbs_files,
         SUM (BYTES) total_tbs_bytes
       FROM dba_data_files
     GROUP BY tablespace_name),
   fragments
   AS ( SELECT tablespace_name,
         COUNT (*) tbs_fragments,
         SUM (BYTES) total_tbs_free_bytes,
         MAX (BYTES) max_free_chunk_bytes
       FROM dba_free_space
     GROUP BY tablespace_name),
   AUTOEXTEND
   AS ( SELECT tablespace_name, SUM (size_to_grow) total_growth_tbs
       FROM ( SELECT tablespace_name, SUM (maxbytes) size_to_grow
            FROM dba_data_files
           WHERE autoextensible = 'YES'
          GROUP BY tablespace_name
          UNION
           SELECT tablespace_name, SUM (BYTES) size_to_grow
            FROM dba_data_files
           WHERE autoextensible = 'NO'
          GROUP BY tablespace_name)
     GROUP BY tablespace_name)
SELECT a.tablespace_name,
    CASE tbs_auto.autoextensible WHEN 'YES' THEN 'YES' ELSE 'NO' END
     AS autoextensible,
    files.tbs_files files_in_tablespace,
    files.total_tbs_bytes / 1024 / 1024 total_tablespace_space,
    (files.total_tbs_bytes - fragments.total_tbs_free_bytes) / 1024 / 1024
     total_used_space,
    fragments.total_tbs_free_bytes / 1024 / 1024
     total_tablespace_free_space,
    ( ( (files.total_tbs_bytes - fragments.total_tbs_free_bytes)
     / files.total_tbs_bytes)
    * 100)
     total_used_pct,
    ( (fragments.total_tbs_free_bytes / files.total_tbs_bytes) * 100)
     total_free_pct,
    AUTOEXTEND.total_growth_tbs / 1024 / 1024 max_size_of_tablespace,
    ( ( (AUTOEXTEND.total_growth_tbs
      - (AUTOEXTEND.total_growth_tbs - fragments.total_tbs_free_bytes))
     / AUTOEXTEND.total_growth_tbs)
    * 100)
     total_auto_used_pct,
    ( ( (AUTOEXTEND.total_growth_tbs - fragments.total_tbs_free_bytes)
     / AUTOEXTEND.total_growth_tbs)
    * 100)
     total_auto_free_pct
 FROM dba_tablespaces a,
    files,
    fragments,
    AUTOEXTEND,
    tbs_auto
 WHERE   a.tablespace_name = files.tablespace_name
    AND a.tablespace_name = fragments.tablespace_name
    AND a.tablespace_name = AUTOEXTEND.tablespace_name
    AND a.tablespace_name = tbs_auto.tablespace_name(+);

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

1,230 total views, no views today


 • Sertifikasyon • Etiketler

 • Topluluklar

                   
                   
 • Live Traffic Feed

  Feedjit Widget
 • Copyright © 1996-2010 Mustafa Bektaş Tepe. All rights reserved.
  Türkçeleştirme Blogizma | AltyapıWordPress
  Takip Et

  Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

  Diğer takipçilere katılın: