Scripts

Overlap(Çakışan/Üst Üste) Olan İndexleri Bulmak için Script

Veritabanında overlap(çakışan) indexleri bulmak için gerekli script.

SELECT miv1.table_owner,
    miv1.table_name,
    miv1.index_name,
    miv2.index_name,
    miv1.index_columns,
    miv2.index_columns
 FROM ( SELECT table_owner, table_name, index_name,
         listagg (c.column_name, ',') WITHIN GROUP (ORDER BY c.column_position) index_columns
      FROM dba_ind_columns c
WHERE table_owner NOT IN ('SYS', 'SYSTEM', 'SYSMAN', 'XDB', 'OLAPSYS')
    GROUP BY table_owner, table_name, index_name) miv1,
    ( SELECT table_owner, table_name, index_name,
         listagg (c.column_name, ',') WITHIN GROUP (ORDER BY c.column_position) index_columns
      FROM dba_ind_columns c
WHERE table_owner NOT IN ('SYS', 'SYSTEM', 'SYSMAN', 'XDB', 'OLAPSYS')
    GROUP BY table_owner, table_name, index_name) miv2
 WHERE   miv1.table_owner = miv2.table_owner
    AND miv1.table_name = miv2.table_name
    AND miv1.index_columns LIKE miv2.index_columns || '_%';

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Loading


İndexi Olmayan Foreign Key leri Çıkartan SQL Scripti

Foreign key ilişkisi olupda index atılmamış sütünlar.

OLTP sistemlerde Foreign Key constraintleri veri bütünlüğünü sağlamak için sıkça kullanmaktayız. Foreign Key kullanımı veri bütünlüğünü sağlayabilmek açısından kullanılaması gereken mekanizmaların başında geliyor ancak foreign key constraint kullanırken yapmamız gereken bazı önemli ayrıntılar mevcut bunu atlamamamız gerekiyor.

Nedir bu önemli ayrıntı dediğimizde, yapmamız gereken şeyin foreign key olarak belirlediğimiz kolonu indexlemek olduğunu görmekteyiz. Indexin önemi ise;

 • K kolonu indekslenmemiş bir tablo için Parent tabloda yapılacak bir değişiklik Child tablonun tamamının locklanmasına neden olur.
 • Eğer F.K yaratırken ON DELETE CASCADE opsiyonu kullandık isek, F.K’yi indexlemediğimiz durumda bir sorunda burada yaşayacağız. Burada yaşayacağımız problem yapacağımız DELETE operasyonunun FULL TABLE SCAN operasyonuna neden olacağıdır. Parent tablodan sileceğimiz her kayıt için, Child tabloya erişim FULL TABLE SCAN ile yapılacak ve delete operasyonumuz oldukça yavaş gerçekleşecektir. Bu durumda yine gün sonunda sistemin eş zamanlılık seviyesini negatif yönde etkileyecektir.
 • Parent ve child tablomuzu sık sık joinliyorsak yine F.K üzerinde bir indeksin olmaması sorgunun yavaş çalışmasına neden olacaktır.

Script 1

SELECT a.owner,
    CASE WHEN b.table_name IS NULL THEN 'unindexed' ELSE 'indexed' END
     AS status,
    a.table_name AS table_name,
    a.constraint_name AS fk_name,
    a.fk_columns AS fk_columns,
    b.index_name AS index_name,
    b.index_columns AS index_columns
 FROM ( SELECT a.owner,
         a.table_name,
         a.constraint_name,
         listagg (a.column_name, ',')
          WITHIN GROUP (ORDER BY a.position)
          fk_columns
      FROM dba_cons_columns a, dba_constraints b
      WHERE   a.constraint_name = b.constraint_name
         AND b.constraint_type = 'R'
         AND a.owner = b.owner
        -- AND a.owner NOT IN ('SYS', 'SYSTEM', 'SYSMAN')
    GROUP BY a.owner, a.table_name, a.constraint_name) a,
    ( SELECT table_owner,
         table_name,
         index_name,
         listagg (c.column_name, ',')
          WITHIN GROUP (ORDER BY c.column_position)
          index_columns
      FROM dba_ind_columns c
      --WHERE table_owner NOT IN ('SYS', 'SYSTEM', 'SYSMAN')
    GROUP BY table_owner, table_name, index_name) b
 WHERE   a.table_name = b.table_name(+)
    AND b.index_columns(+) LIKE a.fk_columns || '%'
    AND a.owner = b.table_owner(+)
    order by 2 desc,1;

Script 2

SELECT  acc.owner
     || '-> '
     || acc.constraint_name
     || '('
     || acc.column_name
     || '['
     || acc.position
     || '])'
      "Owner, Name, Column, Position"
  FROM all_cons_columns acc, all_constraints ac
  WHERE ac.constraint_name = acc.constraint_name AND ac.constraint_type = 'R'
     AND (acc.owner, acc.table_name, acc.column_name, acc.position) IN
        (SELECT acc.owner,
            acc.table_name,
            acc.column_name,
            acc.position
          FROM all_cons_columns acc, all_constraints ac
         WHERE ac.constraint_name = acc.constraint_name
            AND ac.constraint_type = 'R'
         MINUS
         SELECT table_owner,
            table_name,
            column_name,
            column_position
          FROM all_ind_columns)
ORDER BY ACC.owner,
     ACC.constraint_name,
     ACC.column_name,
     ACC.position;

Referanslar
https://emrahmete.wordpress.com/2016/01/10/oracle-foreign-key-indexing/

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Loading


Tablo’nun İlişkide Olduğu Tablo ve Kolonları Öğrenme (Foreign Key Constraint)

SELECT UC.OWNER child_owner,
    UC.TABLE_NAME child_table,
    UCC.COLUMN_NAME c_column_name,
    UC.R_CONSTRAINT_NAME constaint_name,
    uc.constraint_type   constraint_type,
    UCC.TABLE_NAME parent_table,
    UCC.COLUMN_NAME p_column_name
FROM DBA_CONSTRAINTS UC,
   DBA_CONS_COLUMNS UCC
WHERE UC.R_CONSTRAINT_NAME = UCC.CONSTRAINT_NAME
   AND UC.CONSTRAINT_TYPE = 'R';

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Loading


Veritabanındaki Archivelog İstatistikleri

Script 1 : Günlük çıkan archivelog ile ilgili istatistikler.

SELECT A.*, ROUND (A.Count# * B.AVG# / 1024 / 1024 / 1024) Daily_Avg_Gb
 FROM ( SELECT TO_CHAR (First_Time, 'YYYY-MM-DD') DAY,
         COUNT (1) Count#,
         MIN (RECID) Min#,
         MAX (RECID) Max#
      FROM v$log_history
    GROUP BY TO_CHAR (First_Time, 'YYYY-MM-DD')
    ORDER BY 1) A,
    (SELECT AVG (BYTES) AVG#,
        COUNT (1) Count#,
        MAX (BYTES) Max_Bytes,
        MIN (BYTES) Min_Bytes
     FROM v$log) B;

Script 2 : Saatlik olarak çıkan archivelog sayısı.

set lines 130;
set pages 1050;

 SELECT TO_CHAR (first_time, 'YYYY-MM-DD') day,
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '00', 1, 0)),'999')"00",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '01', 1, 0)),'999')"01",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '02', 1, 0)),'999')"02",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '03', 1, 0)),'999')"03",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '04', 1, 0)),'999')"04",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '05', 1, 0)),'999')"05",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '06', 1, 0)),'999')"06",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '07', 1, 0)),'999')"07",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '08', 1, 0)),'999')"08",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '09', 1, 0)),'999')"09",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '10', 1, 0)),'999')"10",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '11', 1, 0)),'999')"11",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '12', 1, 0)),'999')"12",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '13', 1, 0)),'999')"13",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '14', 1, 0)),'999')"14",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '15', 1, 0)),'999')"15",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '16', 1, 0)),'999')"16",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '17', 1, 0)),'999')"17",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '18', 1, 0)),'999')"18",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '19', 1, 0)),'999')"19",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '20', 1, 0)),'999')"20",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '21', 1, 0)),'999')"21",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '22', 1, 0)),'999')"22",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '23', 1, 0)),'999')"23"
  FROM v$log_history
GROUP BY TO_CHAR (first_time, 'YYYY-MM-DD')
ORDER BY 1;

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Loading


ASM Instance Kullanan Uygulamaların Listesi

Merhaba Script ile ASM instance’ı kullanan uygulamaları listeleriz.

SET ECHO    OFF
SET FEEDBACK  6
SET HEADING   ON
SET LINESIZE  180
SET PAGESIZE  50000
SET TERMOUT   ON
SET TIMING   OFF
SET TRIMOUT   ON
SET TRIMSPOOL  ON
SET VERIFY   OFF

CLEAR COLUMNS
CLEAR BREAKS
CLEAR COMPUTES

COLUMN disk_group_name    FORMAT a25      HEAD 'Disk Group Name'
COLUMN instance_name     FORMAT a20      HEAD 'Instance Name'
COLUMN db_name        FORMAT a9      HEAD 'Database Name'
COLUMN status         FORMAT a12      HEAD 'Status'

SELECT
  a.name       disk_group_name
 , c.instance_name   instance_name
 , c.db_name      db_name
 , c.status      status
FROM
  v$asm_diskgroup a JOIN v$asm_client c USING (group_number)
ORDER BY
  a.name
/

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Loading


ASM Disk Gruplarındaki Disklerin Listesi ve Disk Alanlarının Kullanımı

ASM disk gruplarında ki disklerin listesi,disk alanlarının doluluk oranı vs. veren script.

SET ECHO    OFF
SET FEEDBACK  6
SET HEADING   ON
SET LINESIZE  180
SET PAGESIZE  50000
SET TERMOUT   ON
SET TIMING   OFF
SET TRIMOUT   ON
SET TRIMSPOOL  ON
SET VERIFY   OFF

CLEAR COLUMNS
CLEAR BREAKS
CLEAR COMPUTES

COLUMN disk_group_name    FORMAT a25      HEAD 'Disk Group Name'
COLUMN disk_file_path     FORMAT a30      HEAD 'Path'
COLUMN disk_file_name     FORMAT a20      HEAD 'File Name'
COLUMN disk_file_fail_group  FORMAT a20      HEAD 'Fail Group'
COLUMN total_gb        FORMAT 999,999,999  HEAD 'File Size (GB)'
COLUMN used_gb        FORMAT 999,999,999  HEAD 'Used Size (GB)'
COLUMN pct_used        FORMAT 999.99    HEAD 'Pct. Used'

BREAK ON report ON disk_group_name SKIP 1

COMPUTE sum LABEL ""       OF total_gb used_gb ON disk_group_name
COMPUTE sum LABEL "Grand Total: " OF total_gb used_gb ON report

SELECT
  NVL(a.name, '[CANDIDATE]')            disk_group_name
 , b.path                      disk_file_path
 , b.name                      disk_file_name
 , b.failgroup                   disk_file_fail_group
 , b.total_mb/1024                    total_gb
 , (b.total_mb - b.free_mb)/1024             used_gb
 , ROUND((1- (b.free_mb / b.total_mb))*100, 2)   pct_used
FROM
  v$asm_diskgroup a RIGHT OUTER JOIN v$asm_disk b USING (group_number)
ORDER BY
  a.name
/

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Loading


 • Sertifikasyon • Etiketler

 • Topluluklar

                   
                   
 • Copyright © 1996-2010 Mustafa Bektaş Tepe. All rights reserved.
  Türkçeleştirme Blogizma | AltyapıWordPress