Scripts

Tablo’nun İlişkide Olduğu Tablo ve Kolonları Öğrenme (Foreign Key Constraint)

SELECT c_list.CONSTRAINT_NAME AS NAME,
SUBSTR (c_src.COLUMN_NAME, 1, 20) AS SRC_COLUMN,
c_dest.TABLE_NAME AS DEST_TABLE,
SUBSTR (c_dest.COLUMN_NAME, 1, 20) AS DEST_COLUMN
FROM ALL_CONSTRAINTS c_list,
ALL_CONS_COLUMNS c_src,
ALL_CONS_COLUMNS c_dest
WHERE c_list.CONSTRAINT_NAME = c_src.CONSTRAINT_NAME
AND c_list.OWNER = c_src.OWNER
AND c_list.R_CONSTRAINT_NAME = c_dest.CONSTRAINT_NAME
AND c_list.OWNER = c_dest.OWNER
AND c_list.CONSTRAINT_TYPE = 'R'
AND c_src.OWNER = '<your-schema-here>'
AND c_src.TABLE_NAME = '<your-table-here>'
GROUP BY c_list.CONSTRAINT_NAME,
c_src.TABLE_NAME,
c_src.COLUMN_NAME,
c_dest.TABLE_NAME,
c_dest.COLUMN_NAME;

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

992 total views, 2 views today


ASM Instance Kullanan Uygulamaların Listesi

Merhaba Script ile ASM instance’ı kullanan uygulamaları listeleriz.

SET ECHO    OFF
SET FEEDBACK  6
SET HEADING   ON
SET LINESIZE  180
SET PAGESIZE  50000
SET TERMOUT   ON
SET TIMING   OFF
SET TRIMOUT   ON
SET TRIMSPOOL  ON
SET VERIFY   OFF

CLEAR COLUMNS
CLEAR BREAKS
CLEAR COMPUTES

COLUMN disk_group_name    FORMAT a25      HEAD 'Disk Group Name'
COLUMN instance_name     FORMAT a20      HEAD 'Instance Name'
COLUMN db_name        FORMAT a9      HEAD 'Database Name'
COLUMN status         FORMAT a12      HEAD 'Status'

SELECT
  a.name       disk_group_name
 , c.instance_name   instance_name
 , c.db_name      db_name
 , c.status      status
FROM
  v$asm_diskgroup a JOIN v$asm_client c USING (group_number)
ORDER BY
  a.name
/

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

2,322 total views, no views today


ASM Disk Gruplarındaki Disklerin Listesi ve Disk Alanlarının Kullanımı

ASM disk gruplarında ki disklerin listesi,disk alanlarının doluluk oranı vs. veren script.

SET ECHO    OFF
SET FEEDBACK  6
SET HEADING   ON
SET LINESIZE  180
SET PAGESIZE  50000
SET TERMOUT   ON
SET TIMING   OFF
SET TRIMOUT   ON
SET TRIMSPOOL  ON
SET VERIFY   OFF

CLEAR COLUMNS
CLEAR BREAKS
CLEAR COMPUTES

COLUMN disk_group_name    FORMAT a25      HEAD 'Disk Group Name'
COLUMN disk_file_path     FORMAT a30      HEAD 'Path'
COLUMN disk_file_name     FORMAT a20      HEAD 'File Name'
COLUMN disk_file_fail_group  FORMAT a20      HEAD 'Fail Group'
COLUMN total_gb        FORMAT 999,999,999  HEAD 'File Size (GB)'
COLUMN used_gb        FORMAT 999,999,999  HEAD 'Used Size (GB)'
COLUMN pct_used        FORMAT 999.99    HEAD 'Pct. Used'

BREAK ON report ON disk_group_name SKIP 1

COMPUTE sum LABEL ""       OF total_gb used_gb ON disk_group_name
COMPUTE sum LABEL "Grand Total: " OF total_gb used_gb ON report

SELECT
  NVL(a.name, '[CANDIDATE]')            disk_group_name
 , b.path                      disk_file_path
 , b.name                      disk_file_name
 , b.failgroup                   disk_file_fail_group
 , b.total_mb/1024                    total_gb
 , (b.total_mb - b.free_mb)/1024             used_gb
 , ROUND((1- (b.free_mb / b.total_mb))*100, 2)   pct_used
FROM
  v$asm_diskgroup a RIGHT OUTER JOIN v$asm_disk b USING (group_number)
ORDER BY
  a.name
/

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

1,638 total views, no views today


ASM Disk Gruplarının Listesi ve Disk Alanlarının Kullanımı

ASM disk gruplarının listesini,boyutunu,kullanımını,kullanım oranını vs. veren query aşagıdaki gibidir.

SET LINESIZE 145
SET PAGESIZE 9999
SET VERIFY  off
COLUMN group_name       FORMAT a20      HEAD 'Disk Group|Name'
COLUMN sector_size      FORMAT 99,999    HEAD 'Sector|Size'
COLUMN block_size       FORMAT 99,999    HEAD 'Block|Size'
COLUMN allocation_unit_size  FORMAT 999,999,999  HEAD 'Allocation|Unit Size'
COLUMN state         FORMAT a11      HEAD 'State'
COLUMN type          FORMAT a6      HEAD 'Type'
COLUMN total_gb        FORMAT 999,999,999  HEAD 'Total Size (GB)'
COLUMN used_gb        FORMAT 999,999,999  HEAD 'Used Size (GB)'
COLUMN pct_used        FORMAT 999.99    HEAD 'Pct. Used'

break on report on disk_group_name skip 1
compute sum label "Grand Total: " of total_gb used_gb on report

SELECT
  name                   group_name
 , sector_size               sector_size
 , block_size                block_size
 , allocation_unit_size           allocation_unit_size
 , state                  state
 , type                   type
 , total_mb/1024                 total_gb
 , (total_mb - free_mb)/1024           used_gb
 , ROUND((1- (free_mb / total_mb))*100, 2) pct_used
FROM
  v$asm_diskgroup
ORDER BY
  name
/

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

1,931 total views, no views today


Oracle Veritabanında Alınan RMAN Yedeklerinin Listesi

Bundan önce alınan rman yedeklerinin listesini veren yararlı bir script.

SET LINES 110
SET PAGES 20
COLUMN "Start Data" FOR a20
COLUMN "End Date" FOR a20
COLUMN "Time Minute" FORMAT a15
COLUMN status FORMAT a11
COLUMN input_bytes_display FORMAT a10
COLUMN output_bytes_display FORMAT a10

TITLE CENTER RMAN_Backup_List_REPORT SKIP 2

 SELECT TO_CHAR (start_time, 'YYYY.MM.DD HH24:MI:SS') "Start Data",
     TO_CHAR (end_time, 'YYYY.MM.DD HH24:MI:SS') "End Date",
     TO_CHAR (ROUND ( (end_time - start_time) * 24 * 60)) || ' dk'
      "Time Minute",
     status,
     input_type,
     input_bytes_display,
     output_bytes_display
  FROM V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS
  WHERE (start_time BETWEEN (SYSDATE - 12) AND (SYSDATE))
ORDER BY start_time;

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

1,598 total views, no views today


Veritabanı Tablespace Bilgisi için Script

Merhabalar aşagıda ki sorgu veritabanımızda ki tablespaceler hakkında ayrıntılı bilgi veriyor.

Sorgu 1 :

SET PAGESIZE 100
SET LINESIZE 160
COLUMN "Tablespace Name" FORMAT a30
COLUMN "TS Used GB" FORMAT 9999
COLUMN "TS Alloc. GB" FORMAT 9999
COLUMN "TS Free GB" FORMAT 9999
COLUMN "Pct Used %" FORMAT 9999
COLUMN "TS Max GB" FORMAT 9999
COLUMN "TS Max Free GB" FORMAT 9999
COLUMN "Pct Max. Used %" FORMAT 9999

SELECT a.tablespace_name "Tablespace Name",
    ROUND ( (a.bytes_alloc - NVL (b.bytes_free, 0)) / 1024 / 1024 / 1024)
     "TS Used GB",
    ROUND (a.bytes_alloc / 1024 / 1024 / 1024) "TS Alloc. GB",
    ROUND (NVL (b.bytes_free, 0) / 1024 / 1024 / 1024) "TS Free GB",
    100 - ROUND ( (NVL (b.bytes_free, 0) / a.bytes_alloc) * 100)
     "Pct Used %",
    ROUND (maxbytes / 1073741824) "TS Max GB",
    ROUND (
     (maxbytes - (a.bytes_alloc - NVL (b.bytes_free, 0))) / 1073741824)
     "TS Max Free GB",
    ROUND (
     ( (ROUND ( (a.bytes_alloc - NVL (b.bytes_free, 0))))
      / ( (ROUND (maxbytes)) / 100)))
     "Pct Max. Used %"
 FROM ( SELECT f.tablespace_name,
         SUM (f.bytes) bytes_alloc,
         SUM (
          DECODE (f.autoextensible,
              'YES', f.maxbytes,
              'NO', f.bytes))
          maxbytes
      FROM dba_data_files f
    GROUP BY tablespace_name) a,
    ( SELECT f.tablespace_name, SUM (f.bytes) bytes_free
      FROM dba_free_space f
    GROUP BY tablespace_name) b
 WHERE a.tablespace_name = b.tablespace_name(+)
UNION ALL
 SELECT h.tablespace_name "Tablespace Name",
     ROUND (SUM (NVL (p.bytes_used, 0)) / 1073741824) "TS Used GB",
     ROUND (SUM (h.bytes_free + h.bytes_used) / 1073741824) "TS Alloc. GB",
     ROUND (
      SUM ( (h.bytes_free + h.bytes_used) - NVL (p.bytes_used, 0))
      / 1073741824)
      "TS Free GB",
     100
     - ROUND (
       (SUM ( (h.bytes_free + h.bytes_used) - NVL (p.bytes_used, 0))
        / SUM (h.bytes_used + h.bytes_free))
       * 100)
      "Pct Used %",
     ROUND (SUM (f.maxbytes) / 1073741824) "TS Max GB",
     ROUND (
      (SUM (f.maxbytes) - (SUM (NVL (p.bytes_used, 0)))) / 1073741824)
      "TS Max Free GB",
     ROUND (
      ( (ROUND (SUM (NVL (p.bytes_used, 0))))
       / ( (ROUND (SUM (f.maxbytes))) / 100)))
      "Pct Max. Used %"
  FROM sys.v_$TEMP_SPACE_HEADER h,
     sys.v_$Temp_extent_pool p,
     dba_temp_files f
  WHERE   p.file_id(+) = h.file_id
     AND p.tablespace_name(+) = h.tablespace_name
     AND f.file_id = h.file_id
     AND f.tablespace_name = h.tablespace_name
GROUP BY h.tablespace_name
ORDER BY 8 DESC;

Sorgu 2 : 

SET LINES 132 PAGES 66 FEEDBACK OFF
COLUMN tablespace_name    FORMAT a15       HEADING 'Tablespace|(TBS)|Name'
COLUMN autoextensible     FORMAT a6       HEADING 'Can|Auto|Extend'
COLUMN files_in_tablespace  FORMAT 999       HEADING 'Files|In|TBS'
COLUMN total_tablespace_space FORMAT 99,999,999,999 HEADING 'Total|Current|TBS|Space'
COLUMN total_used_space    FORMAT 99,999,999,999 HEADING 'Total|Current|Used|Space'
COLUMN total_tablespace_free_space FORMAT 99,999,999,999 HEADING 'Total|Current|Free|Space'
COLUMN total_used_pct       FORMAT 999.99   HEADING 'Total|Current|Used|PCT'
COLUMN total_free_pct       FORMAT 999.99   HEADING 'Total|Current|Free|PCT'
COLUMN max_size_of_tablespace   FORMAT 99,999,999,999 HEADING 'TBS|Max|Size'
COLUMN total_auto_used_pct     FORMAT 999.99   HEADING 'Total|Max|Used|PCT'
COLUMN total_auto_free_pct     FORMAT 999.99   HEADING 'Total|Max|Free|PCT'

TTITLE LEFT _date CENTER Tablespace SPACE Utilization Status REPORT SKIP 2

WITH tbs_auto
   AS (SELECT DISTINCT tablespace_name, autoextensible
      FROM dba_data_files
     WHERE autoextensible = 'YES'),
   files
   AS ( SELECT tablespace_name,
         COUNT (*) tbs_files,
         SUM (BYTES) total_tbs_bytes
       FROM dba_data_files
     GROUP BY tablespace_name),
   fragments
   AS ( SELECT tablespace_name,
         COUNT (*) tbs_fragments,
         SUM (BYTES) total_tbs_free_bytes,
         MAX (BYTES) max_free_chunk_bytes
       FROM dba_free_space
     GROUP BY tablespace_name),
   AUTOEXTEND
   AS ( SELECT tablespace_name, SUM (size_to_grow) total_growth_tbs
       FROM ( SELECT tablespace_name, SUM (maxbytes) size_to_grow
            FROM dba_data_files
           WHERE autoextensible = 'YES'
          GROUP BY tablespace_name
          UNION
           SELECT tablespace_name, SUM (BYTES) size_to_grow
            FROM dba_data_files
           WHERE autoextensible = 'NO'
          GROUP BY tablespace_name)
     GROUP BY tablespace_name)
SELECT a.tablespace_name,
    CASE tbs_auto.autoextensible WHEN 'YES' THEN 'YES' ELSE 'NO' END
     AS autoextensible,
    files.tbs_files files_in_tablespace,
    files.total_tbs_bytes / 1024 / 1024 total_tablespace_space,
    (files.total_tbs_bytes - fragments.total_tbs_free_bytes) / 1024 / 1024
     total_used_space,
    fragments.total_tbs_free_bytes / 1024 / 1024
     total_tablespace_free_space,
    ( ( (files.total_tbs_bytes - fragments.total_tbs_free_bytes)
     / files.total_tbs_bytes)
    * 100)
     total_used_pct,
    ( (fragments.total_tbs_free_bytes / files.total_tbs_bytes) * 100)
     total_free_pct,
    AUTOEXTEND.total_growth_tbs / 1024 / 1024 max_size_of_tablespace,
    ( ( (AUTOEXTEND.total_growth_tbs
      - (AUTOEXTEND.total_growth_tbs - fragments.total_tbs_free_bytes))
     / AUTOEXTEND.total_growth_tbs)
    * 100)
     total_auto_used_pct,
    ( ( (AUTOEXTEND.total_growth_tbs - fragments.total_tbs_free_bytes)
     / AUTOEXTEND.total_growth_tbs)
    * 100)
     total_auto_free_pct
 FROM dba_tablespaces a,
    files,
    fragments,
    AUTOEXTEND,
    tbs_auto
 WHERE   a.tablespace_name = files.tablespace_name
    AND a.tablespace_name = fragments.tablespace_name
    AND a.tablespace_name = AUTOEXTEND.tablespace_name
    AND a.tablespace_name = tbs_auto.tablespace_name(+);

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

1,230 total views, no views today


 • Sertifikasyon • Etiketler

 • Topluluklar

                   
                   
 • Live Traffic Feed

  Feedjit Widget
 • Copyright © 1996-2010 Mustafa Bektaş Tepe. All rights reserved.
  Türkçeleştirme Blogizma | AltyapıWordPress
  Takip Et

  Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

  Diğer takipçilere katılın: