Tag: Tek Kayit Fonksiyonları

SAYISAL FONKSİYONLAR

Sayısal veriler üzerinde çeşitli işlemleri gerçekleştirmek üzere özel fonksiyonlar bulunmaktadır. Sayısal fonksiyonlar, sayısal veriler alır ve yine sayısal sonuçlar üretirler.Sayısal fonksiyonlar sayısal degerler üzerinde bir takım matematiksel ve aritmetik işlemler yapar.
ROUND Fonksiyonu
ROUND(x,y) fonksiyonu iki parametre alır.x sayısal deger y ise bir tamsayıdır.Bu fonksiyon x degerini y degerinde belirtilen basamak kadar yuvarlar.y degeri pozitif ise ondalıklı karakterin sagından, negatif ise solundan yuvarlama yapar.

* SQL> SELECT ROUND(12345.67890,3) FROM DUAL;
Dönen_Deger
12345,679
* SQL> SELECT ROUND(12345.67890,-3) FROM DUAL;
Dönen_Deger
12000
* SQL> SELECT ROUND(-128,-1) FROM DUAL;
Dönen_Deger
-130

(continue reading…)

Loading


KARAKTER FONKSİYOLARI

   Karakter fonksiyonları karakter verileri girdi olarak  alan, karakter ya da sayısal değerler döndürebilen fonksiyonlardır. Bir çogu bir veya birden fazla karakter veri tipinde paremetre alır ve karakter yada sayısal veri tipinde deger döndürür.
Bazı karakter fonksiyonları ;

CONCAT Fonksiyonu
CONCAT fonkiyonu iki parametre alır ve içine yazlan ikinci dizgeyi birinci dizgeye ekler.

* SQL>SELECT CONCAT(‘Mustafa’,’Bektas’) FROM DUAL;
Dönen_Deger
MustafaBektas

SUBSTR Fonksiyonu
SUBSTR(x,y,z)  fonksiyonu x karakter dizgesinden y’ninci pozisyondan başlayarak x’in sonuna kadar ya da eger belirtilmişse z’ninci pozisyona kadar olan dizgeyi döndürür.

*SQL> SELECT SUBSTR(‘Mustafa’,1) FROM DUAL;
Dönen_Deger
Mustafa
*SQL> SELECT SUBSTR(‘Mustafa’,1,5) FROM DUAL;
Dönen_Deger
Musta (continue reading…)

Loading


TEK KAYIT FONKSİYONLARI

Fonksiyonlar , SQL’e bazı güçlü özellikler katan programlar olarak değerlendirilebilir. SQL fonksiyonları, aynen programlama dillerinde olduğu gibi, kullanıcıya bazı özel işlemleri ve hesaplamaları otomatik olarak sağlar. Bir fonksiyon; çeşitli argümanları girdi olarak alıp bir sonuç üreten hazır bileşenlerdir. Kullanıcının, fonksiyonun adını ve gerekli argümanları tanımlaması yeterlidir. Bu bilgilere dayalı olarak fonksiyon, bir sonuç döndürür .
Tek kayıtlı fonksiyonları ise sıfır veya daha fazla parametre alan ve sonuçta sadece bir deger döndüren fonksiyonlardır ve tek kayıt fonksiyonları her kayıt için kesinlikle bir defa çalışır.Oracle ile birlikte de birçok hazır tek kayıtlı fonksiyonları da gelmektedir bu fonksiyonları kendi aralarında beş ayrı grupda inceleyebiliriz.Bunlar ;

(continue reading…)

Loading


  • Sertifikasyon  • Etiketler

  • Topluluklar

                     
                     
  • Copyright © 1996-2010 Mustafa Bektaş Tepe. All rights reserved.
    Türkçeleştirme Blogizma | AltyapıWordPress