Merhabalar aşagıda ki sorgu veritabanımızda ki tablespaceler hakkında ayrıntılı bilgi veriyor.

Sorgu 1 :

SET LINES 250 PAGES 100 FEEDBACK OFF
COLUMN tablespace_name    FORMAT a30       HEADING 'Tablespace|(TBS)|Name'
COLUMN autoextensible     FORMAT a6       HEADING 'Can|Auto|Extend'
COLUMN files_in_tablespace  FORMAT 999       HEADING 'Files|In|TBS'
COLUMN total_tablespace_space FORMAT 99,999,999,999 HEADING 'Total|Current|TBS|Space'
COLUMN total_used_space    FORMAT 99,999,999,999 HEADING 'Total|Current|Used|Space'
COLUMN total_tablespace_free_space FORMAT 99,999,999,999 HEADING 'Total|Current|Free|Space'
COLUMN total_used_pct       FORMAT 999.99   HEADING 'Total|Current|Used|PCT'
COLUMN total_free_pct       FORMAT 999.99   HEADING 'Total|Current|Free|PCT'
COLUMN max_size_of_tablespace   FORMAT 99,999,999,999 HEADING 'TBS|Max|Size'
COLUMN total_auto_used_pct     FORMAT 999.99   HEADING 'Total|Max|Used|PCT'
COLUMN total_auto_free_pct     FORMAT 999.99   HEADING 'Total|Max|Free|PCT'
 
TTITLE LEFT _date CENTER Tablespace SPACE Utilization Status REPORT SKIP 2
 
WITH tbs_auto
   AS (SELECT DISTINCT tablespace_name, autoextensible
      FROM dba_data_files
     WHERE autoextensible = 'YES'),
   files
   AS ( SELECT tablespace_name,
         COUNT (*) tbs_files,
         SUM (BYTES) total_tbs_bytes
       FROM dba_data_files
     GROUP BY tablespace_name),
   fragments
   AS ( SELECT tablespace_name,
         COUNT (*) tbs_fragments,
         SUM (BYTES) total_tbs_free_bytes,
         MAX (BYTES) max_free_chunk_bytes
       FROM dba_free_space
     GROUP BY tablespace_name),
   AUTOEXTEND
   AS ( SELECT tablespace_name, SUM (size_to_grow) total_growth_tbs
       FROM ( SELECT tablespace_name, SUM (maxbytes) size_to_grow
            FROM dba_data_files
           WHERE autoextensible = 'YES'
          GROUP BY tablespace_name
          UNION
           SELECT tablespace_name, SUM (BYTES) size_to_grow
            FROM dba_data_files
           WHERE autoextensible = 'NO'
          GROUP BY tablespace_name)
     GROUP BY tablespace_name)
SELECT a.tablespace_name,
    CASE tbs_auto.autoextensible WHEN 'YES' THEN 'YES' ELSE 'NO' END
     AS autoextensible,
    files.tbs_files files_in_tablespace,
    files.total_tbs_bytes / 1024 / 1024 total_tablespace_space,
    (files.total_tbs_bytes - fragments.total_tbs_free_bytes) / 1024 / 1024
     total_used_space,
    fragments.total_tbs_free_bytes / 1024 / 1024
     total_tablespace_free_space,
    ( ( (files.total_tbs_bytes - fragments.total_tbs_free_bytes)
     / files.total_tbs_bytes)
    * 100)
     total_used_pct,
    ( (fragments.total_tbs_free_bytes / files.total_tbs_bytes) * 100)
     total_free_pct,
    AUTOEXTEND.total_growth_tbs / 1024 / 1024 max_size_of_tablespace,
    ( ( (AUTOEXTEND.total_growth_tbs
      - (AUTOEXTEND.total_growth_tbs - fragments.total_tbs_free_bytes))
     / AUTOEXTEND.total_growth_tbs)
    * 100)
     total_auto_used_pct,
    ( ( (AUTOEXTEND.total_growth_tbs - fragments.total_tbs_free_bytes)
     / AUTOEXTEND.total_growth_tbs)
    * 100)
     total_auto_free_pct
 FROM dba_tablespaces a,
    files,
    fragments,
    AUTOEXTEND,
    tbs_auto
 WHERE   a.tablespace_name = files.tablespace_name
    AND a.tablespace_name = fragments.tablespace_name
    AND a.tablespace_name = AUTOEXTEND.tablespace_name
    AND a.tablespace_name = tbs_auto.tablespace_name(+)
	  order by 10 desc;

Sorgu 2 : 

SET PAGESIZE 200
SET LINESIZE 250
COLUMN "Tablespace Name" FORMAT a40
COLUMN "TS Used Size GB" FORMAT 999999
COLUMN "TS Allocate Size GB" FORMAT 999999
COLUMN "TS Free Size GB" FORMAT 999999
COLUMN "TS Allocate Occupancy %" FORMAT 999999
COLUMN "TS Max Size GB" FORMAT 999999
COLUMN "TS Max Free Size GB" FORMAT 999999
COLUMN "TS Max Occupancy %" FORMAT 999999

SELECT TS.name "Tablespace Name",
     ROUND (
      ( (SUM (df.bytes))
       - (SELECT SUM (fs.bytes)
         FROM dba_free_space fs, dba_data_files df
         WHERE FS.FILE_ID = DF.FILE_id AND FS.TABLESPACE_NAME = TS.name))
      / 1024
      / 1024
      / 1024)
      "TS Used Size GB",
     ROUND (SUM (df.bytes) / 1024 / 1024 / 1024) "TS Allocate Size GB",
     (SELECT ROUND (SUM (fs.bytes) / 1024 / 1024 / 1024)
      FROM dba_free_space fs, dba_data_files df
      WHERE FS.FILE_ID = DF.FILE_id AND FS.TABLESPACE_NAME = TS.name)
      "TS Free Size GB",
     ROUND (
      100
      - ( (SELECT SUM (fs.bytes)
          FROM dba_free_space fs, dba_data_files df
         WHERE FS.FILE_ID = DF.FILE_id
            AND FS.TABLESPACE_NAME = TS.name)
        / ( (SUM (df.bytes)) / 100)))
      "TS Allocate Occupancy %",
     ROUND (SUM (df.maxbytes) / 1024 / 1024 / 1024) "TS Max Size GB",
     ROUND (
      (SUM (df.maxbytes)
       - ( ( (SUM (df.bytes))
         - (SELECT SUM (fs.bytes)
            FROM dba_free_space fs, dba_data_files df
           WHERE FS.FILE_ID = DF.FILE_id
              AND FS.TABLESPACE_NAME = TS.name))))
      / 1024
      / 1024
      / 1024)
      "TS Max Free Size GB",
     ROUND (
      100
      - ( ( (SUM (df.maxbytes)
          - ( ( (SUM (df.bytes))
            - (SELECT SUM (fs.bytes)
               FROM dba_free_space fs, dba_data_files df
              WHERE FS.FILE_ID = DF.FILE_id
                 AND FS.TABLESPACE_NAME = TS.name)))))
        / ( (SUM (df.maxbytes)) / 100)))
      "TS Max Occupancy %"
  FROM v$tablespace ts, dba_data_files df
  WHERE TS.name = DF.tablespace_name
GROUP BY TS.name
ORDER BY 8 DESC;

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Loading