Collection koleksiyon veya bir topluluk olarak çevrilebilir. Collection’lar içerlerinde aynı tip bir yada birden çok data bulundururlar. PL/SQL ‘de üç tip collectiondan söz edebiliriz.

 • Index-by tables or Associative array
 • Nested Table
 • Variable-size array or Varray

Associative Array

Associative Array’ler PL/SQL ‘de dinamik array yapılarıdır. Programlama dillerinden hatırladığımız üzere arraylerin başlangıçta initiliaze edilme ve eleman sayısının belirlenme durumu söz konusudur. Associative array’lerde böyle zorunluluklar söz konusu değildir. Array’i doğrudan içine tutacağı eleman sayısını belirlemeden ve initiliaze etmeden  yaratıp istediğimiz indisine eleman ekleyebilme olanağına sahibiz. Bunun yanı sıra klasik array mantığımızda var olan indis’in yalnızca sayısal değer olabilme kısıtı Associative Array yapısında yoktur. Bu durumu açıcak olursak, array’in içerisinde hareket etmemizi sağlan indis string veya integer olabilmekte. İndis tipini “index by” söz deyimi ile tanımlayabilmekteyiz

PL/SQL’de collection yaratabilmemiz için öncelikle TYPE söz deyimi ile bir tip tanımlayı daha sonra bu tip üzerinden bir değişken tanımlamamız gerekmektedir.

Yaratmak istediğimiz tipin array olacağını ise “is table of”  söz deyimi ile gerçekleştirmekteyiz.

DECLARE
  TYPE salary IS TABLE OF NUMBER INDEX BY VARCHAR2(20);
  salary_list salary;
  name  VARCHAR2(20);
BEGIN
  -- adding elements to the table
  salary_list('Rajnish') := 62000;
  salary_list('Minakshi') := 75000;
  salary_list('Martin') := 100000;
  salary_list('James') := 78000;

  -- printing the table
  name := salary_list.FIRST;
  WHILE name IS NOT null LOOP
   dbms_output.put_line
   ('Salary of ' || name || ' is ' || TO_CHAR(salary_list(name)));
   name := salary_list.NEXT(name);
  END LOOP;
END;
/
DECLARE
  CURSOR c_customers is select name from customers;

  TYPE c_list IS TABLE of customers.name%type INDEX BY binary_integer;
  name_list c_list;

  counter integer :=0;
BEGIN
  FOR n IN c_customers LOOP
   counter := counter +1;
   name_list(counter) := n.name;
   dbms_output.put_line('Customer('||counter|| '):'||name_list(counter));
 END LOOP;
END;
/

(continue reading…)

Loading