Sayısal veriler üzerinde çeşitli işlemleri gerçekleştirmek üzere özel fonksiyonlar bulunmaktadır. Sayısal fonksiyonlar, sayısal veriler alır ve yine sayısal sonuçlar üretirler.Sayısal fonksiyonlar sayısal degerler üzerinde bir takım matematiksel ve aritmetik işlemler yapar.
ROUND Fonksiyonu
ROUND(x,y) fonksiyonu iki parametre alır.x sayısal deger y ise bir tamsayıdır.Bu fonksiyon x degerini y degerinde belirtilen basamak kadar yuvarlar.y degeri pozitif ise ondalıklı karakterin sagından, negatif ise solundan yuvarlama yapar.

* SQL> SELECT ROUND(12345.67890,3) FROM DUAL;
Dönen_Deger
12345,679
* SQL> SELECT ROUND(12345.67890,-3) FROM DUAL;
Dönen_Deger
12000
* SQL> SELECT ROUND(-128,-1) FROM DUAL;
Dönen_Deger
-130


TRUNC  Fonksiyonu
TRUNC(x,y) fonksiyonu iki parametre alır.x sayısal deger y ise bir tamsayıdır.Bu fonksiyon x degerini y kadar ondalık karakterinin sag kısmından keser,y negatif ise solundan keser.

* SQL> SELECT TRUNC(128.6789,2) FROM DUAL;
Dönen_Deger
128,67
* SQL> SELECT TRUNC(128.6789,-2) FROM DUAL;
Dönen_Deger
100
* SQL> SELECT TRUNC(-128.6789,-2) FROM DUAL;
Dönen_Deger
-100

MOD Fonksiyonu
MOD(x,y) fonksiyonu iki sayısal deger alır ve x’in y’ye bölümünden kalanı verir.

* SQL> SELECT MOD(125,3) FROM DUAL;
Dönen_Deger
2
* SQL> SELECT MOD(125,3.5) FROM DUAL;
Dönen_Deger
2,5
* SQL> SELECT MOD(-125,2) FROM DUAL;
Dönen_Deger
-1

POWER Fonksiyonu
POWER(x,y) fonksiyonu x’in y’ninci kuvvetini verir.

* SQL> SELECT POWER(2,5) FROM DUAL;
Dönen_Deger
32
* SQL> SELECT POWER(-2,4) FROM DUAL;
Dönen_Deger
16

CEIL Fonksiyonu
CEIL(x) fonksiyonu x sayısını bir üst tamsayıya yuvarlar.

* SQL> SELECT CEIL(123.12) FROM DUAL;
Dönen_Deger
124

FLOOR Fonksiyonu
FLOOR(x) fonksiyonu x sayısını bir alt tamsayıya yuvarlar.

* SQL> SELECT FLOOR(123.12) FROM DUAL;
Dönen_Deger
123

ABS Fonksiyonu : Mutlak degeri döndürür.
ACOS Fonksiyonu : Arc-kosinüs degerini döndürür.
ASIN Fonksiyonu : Arc-sinüs degerini döndürür.
ATAN Fonksiyonu : Arc-tanjant degerini döndürür.
ATAN2 Fonksiyonu : Arc-tanjant degerini döndürür.İki parametre alır.
BITAND Fonksiyonu : İki parametrenin bit degerlerine göre yani AND ile işlem görmüş degerini döndürür.Yani a AND b.
COS Fonksiyonu : Kosinüs degerini döndürür.
COSH Fonksiyonu : Hiperbolik kosinüs degerini döndürür.
EXP Fonksiyonu : Dogal logaritma tabanının girilen deger üstüne döndürür.
LN Fonksiyonu : Dogal logaritma döndürür.
LOG Fonksiyonu : Logaritmayı döndürür.
SIGN Fonksiyonu : Sayının işaretini döndürür.Negatif,pozitif veya sıfır.
SIN Fonksiyonu : Sinüs degerini döndürür.
SINH Fonksiyonu : Hiperbolik sinüs degerini döndürür.
SQRT Fonksiyonu : Sayının karekökünü verir.
TAN Fonksiyonu : Tanjant degerini döndürür.
TANH Fonksiyonu : Hiperbolik tanjant degerini döndürür.
NANVL Fonksiyonu : NANVL fonksiyonu sadece BINARY_FLOAT ve BINARY_DOUBLE  tipi için kullanılır.

NOT  : Örneklerimde Oracleda ki DUAL table ‘ ı ve HR user ‘ ı kullanıyorum.

Yazar : Mustafa Bektaş Tepe
Java && Oracle

Loading