Sayısal veriler üzerinde çeşitli işlemleri gerçekleştirmek üzere özel fonksiyonlar bulunmaktadır. Sayısal fonksiyonlar, sayısal veriler alır ve yine sayısal sonuçlar üretirler.Sayısal fonksiyonlar sayısal degerler üzerinde bir takım matematiksel ve aritmetik işlemler yapar.
ROUND Fonksiyonu
ROUND(x,y) fonksiyonu iki parametre alır.x sayısal deger y ise bir tamsayıdır.Bu fonksiyon x degerini y degerinde belirtilen basamak kadar yuvarlar.y degeri pozitif ise ondalıklı karakterin sagından, negatif ise solundan yuvarlama yapar.

* SQL> SELECT ROUND(12345.67890,3) FROM DUAL;
Dönen_Deger
12345,679
* SQL> SELECT ROUND(12345.67890,-3) FROM DUAL;
Dönen_Deger
12000
* SQL> SELECT ROUND(-128,-1) FROM DUAL;
Dönen_Deger
-130

(continue reading…)

Loading