Scripts

ASM Disk Gruplarının Listesi ve Disk Alanlarının Kullanımı

ASM disk gruplarının listesini,boyutunu,kullanımını,kullanım oranını vs. veren query aşagıdaki gibidir.

SET LINESIZE 145
SET PAGESIZE 9999
SET VERIFY  off
COLUMN group_name       FORMAT a20      HEAD 'Disk Group|Name'
COLUMN sector_size      FORMAT 99,999    HEAD 'Sector|Size'
COLUMN block_size       FORMAT 99,999    HEAD 'Block|Size'
COLUMN allocation_unit_size  FORMAT 999,999,999  HEAD 'Allocation|Unit Size'
COLUMN state         FORMAT a11      HEAD 'State'
COLUMN type          FORMAT a6      HEAD 'Type'
COLUMN total_gb        FORMAT 999,999,999  HEAD 'Total Size (GB)'
COLUMN used_gb        FORMAT 999,999,999  HEAD 'Used Size (GB)'
COLUMN pct_used        FORMAT 999.99    HEAD 'Pct. Used'

break on report on disk_group_name skip 1
compute sum label "Grand Total: " of total_gb used_gb on report

SELECT
  name                   group_name
 , sector_size               sector_size
 , block_size                block_size
 , allocation_unit_size           allocation_unit_size
 , state                  state
 , type                   type
 , total_mb/1024                 total_gb
 , (total_mb - free_mb)/1024           used_gb
 , ROUND((1- (free_mb / total_mb))*100, 2) pct_used
FROM
  v$asm_diskgroup
ORDER BY
  name
/

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

 4,949 total views,  2 views today


Veritabanı TEMP Tablespace Bilgisi için Script

Merhabalar aşağıda ki sorgu veritabanımızda ki temp tablespaceler hakkında ayrıntılı bilgi veriyor.

SET PAGESIZE 60
SET LINESIZE 300
COL TABLESPACE_NAME FOR a40
COL TS_Size FOR 999999999.99
COL ALLOCATED_Size FOR 999999.99
COL FREE_Size FOR 999999

SELECT TABLESPACE_NAME,
    TABLESPACE_SIZE / 1024 / 1024 / 1024 TS_Size,
    ALLOCATED_SPACE / 1024 / 1024 / 1024 ALLOCATED_Size,
    FREE_SPACE / 1024 / 1024 / 1024 FREE_Size
 FROM dba_temp_free_space;

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

 2,676 total views


Oracle Veritabanında Alınan RMAN Yedeklerinin Listesi

Bundan önce alınan rman yedeklerinin listesini veren yararlı bir script.

SET LINES 110
SET PAGES 20
COLUMN "Start Data" FOR a20
COLUMN "End Date" FOR a20
COLUMN "Time Minute" FORMAT a15
COLUMN status FORMAT a11
COLUMN input_bytes_display FORMAT a10
COLUMN output_bytes_display FORMAT a10

TITLE CENTER RMAN_Backup_List_REPORT SKIP 2

 SELECT TO_CHAR (start_time, 'YYYY.MM.DD HH24:MI:SS') "Start Data",
     TO_CHAR (end_time, 'YYYY.MM.DD HH24:MI:SS') "End Date",
     TO_CHAR (ROUND ( (end_time - start_time) * 24 * 60)) || ' dk'
      "Time Minute",
     status,
     input_type,
     input_bytes_display,
     output_bytes_display
  FROM V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS
  WHERE (start_time BETWEEN (SYSDATE - 12) AND (SYSDATE))
ORDER BY start_time;

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

 5,218 total views,  2 views today


Veritabanı Tablespace Bilgisi için Script

Merhabalar aşagıda ki sorgu veritabanımızda ki tablespaceler hakkında ayrıntılı bilgi veriyor.

Sorgu 1 :

SET LINES 250 PAGES 100 FEEDBACK OFF
COLUMN tablespace_name    FORMAT a30       HEADING 'Tablespace|(TBS)|Name'
COLUMN autoextensible     FORMAT a6       HEADING 'Can|Auto|Extend'
COLUMN files_in_tablespace  FORMAT 999       HEADING 'Files|In|TBS'
COLUMN total_tablespace_space FORMAT 99,999,999,999 HEADING 'Total|Current|TBS|Space'
COLUMN total_used_space    FORMAT 99,999,999,999 HEADING 'Total|Current|Used|Space'
COLUMN total_tablespace_free_space FORMAT 99,999,999,999 HEADING 'Total|Current|Free|Space'
COLUMN total_used_pct       FORMAT 999.99   HEADING 'Total|Current|Used|PCT'
COLUMN total_free_pct       FORMAT 999.99   HEADING 'Total|Current|Free|PCT'
COLUMN max_size_of_tablespace   FORMAT 99,999,999,999 HEADING 'TBS|Max|Size'
COLUMN total_auto_used_pct     FORMAT 999.99   HEADING 'Total|Max|Used|PCT'
COLUMN total_auto_free_pct     FORMAT 999.99   HEADING 'Total|Max|Free|PCT'
 
TTITLE LEFT _date CENTER Tablespace SPACE Utilization Status REPORT SKIP 2
 
WITH tbs_auto
   AS (SELECT DISTINCT tablespace_name, autoextensible
      FROM dba_data_files
     WHERE autoextensible = 'YES'),
   files
   AS ( SELECT tablespace_name,
         COUNT (*) tbs_files,
         SUM (BYTES) total_tbs_bytes
       FROM dba_data_files
     GROUP BY tablespace_name),
   fragments
   AS ( SELECT tablespace_name,
         COUNT (*) tbs_fragments,
         SUM (BYTES) total_tbs_free_bytes,
         MAX (BYTES) max_free_chunk_bytes
       FROM dba_free_space
     GROUP BY tablespace_name),
   AUTOEXTEND
   AS ( SELECT tablespace_name, SUM (size_to_grow) total_growth_tbs
       FROM ( SELECT tablespace_name, SUM (maxbytes) size_to_grow
            FROM dba_data_files
           WHERE autoextensible = 'YES'
          GROUP BY tablespace_name
          UNION
           SELECT tablespace_name, SUM (BYTES) size_to_grow
            FROM dba_data_files
           WHERE autoextensible = 'NO'
          GROUP BY tablespace_name)
     GROUP BY tablespace_name)
SELECT a.tablespace_name,
    CASE tbs_auto.autoextensible WHEN 'YES' THEN 'YES' ELSE 'NO' END
     AS autoextensible,
    files.tbs_files files_in_tablespace,
    files.total_tbs_bytes / 1024 / 1024 total_tablespace_space,
    (files.total_tbs_bytes - fragments.total_tbs_free_bytes) / 1024 / 1024
     total_used_space,
    fragments.total_tbs_free_bytes / 1024 / 1024
     total_tablespace_free_space,
    ( ( (files.total_tbs_bytes - fragments.total_tbs_free_bytes)
     / files.total_tbs_bytes)
    * 100)
     total_used_pct,
    ( (fragments.total_tbs_free_bytes / files.total_tbs_bytes) * 100)
     total_free_pct,
    AUTOEXTEND.total_growth_tbs / 1024 / 1024 max_size_of_tablespace,
    ( ( (AUTOEXTEND.total_growth_tbs
      - (AUTOEXTEND.total_growth_tbs - fragments.total_tbs_free_bytes))
     / AUTOEXTEND.total_growth_tbs)
    * 100)
     total_auto_used_pct,
    ( ( (AUTOEXTEND.total_growth_tbs - fragments.total_tbs_free_bytes)
     / AUTOEXTEND.total_growth_tbs)
    * 100)
     total_auto_free_pct
 FROM dba_tablespaces a,
    files,
    fragments,
    AUTOEXTEND,
    tbs_auto
 WHERE   a.tablespace_name = files.tablespace_name
    AND a.tablespace_name = fragments.tablespace_name
    AND a.tablespace_name = AUTOEXTEND.tablespace_name
    AND a.tablespace_name = tbs_auto.tablespace_name(+)
	  order by 10 desc;

Sorgu 2 : 

SET PAGESIZE 200
SET LINESIZE 250
COLUMN "Tablespace Name" FORMAT a40
COLUMN "TS Used Size GB" FORMAT 999999
COLUMN "TS Allocate Size GB" FORMAT 999999
COLUMN "TS Free Size GB" FORMAT 999999
COLUMN "TS Allocate Occupancy %" FORMAT 999999
COLUMN "TS Max Size GB" FORMAT 999999
COLUMN "TS Max Free Size GB" FORMAT 999999
COLUMN "TS Max Occupancy %" FORMAT 999999

SELECT TS.name "Tablespace Name",
     ROUND (
      ( (SUM (df.bytes))
       - (SELECT SUM (fs.bytes)
         FROM dba_free_space fs, dba_data_files df
         WHERE FS.FILE_ID = DF.FILE_id AND FS.TABLESPACE_NAME = TS.name))
      / 1024
      / 1024
      / 1024)
      "TS Used Size GB",
     ROUND (SUM (df.bytes) / 1024 / 1024 / 1024) "TS Allocate Size GB",
     (SELECT ROUND (SUM (fs.bytes) / 1024 / 1024 / 1024)
      FROM dba_free_space fs, dba_data_files df
      WHERE FS.FILE_ID = DF.FILE_id AND FS.TABLESPACE_NAME = TS.name)
      "TS Free Size GB",
     ROUND (
      100
      - ( (SELECT SUM (fs.bytes)
          FROM dba_free_space fs, dba_data_files df
         WHERE FS.FILE_ID = DF.FILE_id
            AND FS.TABLESPACE_NAME = TS.name)
        / ( (SUM (df.bytes)) / 100)))
      "TS Allocate Occupancy %",
     ROUND (SUM (df.maxbytes) / 1024 / 1024 / 1024) "TS Max Size GB",
     ROUND (
      (SUM (df.maxbytes)
       - ( ( (SUM (df.bytes))
         - (SELECT SUM (fs.bytes)
            FROM dba_free_space fs, dba_data_files df
           WHERE FS.FILE_ID = DF.FILE_id
              AND FS.TABLESPACE_NAME = TS.name))))
      / 1024
      / 1024
      / 1024)
      "TS Max Free Size GB",
     ROUND (
      100
      - ( ( (SUM (df.maxbytes)
          - ( ( (SUM (df.bytes))
            - (SELECT SUM (fs.bytes)
               FROM dba_free_space fs, dba_data_files df
              WHERE FS.FILE_ID = DF.FILE_id
                 AND FS.TABLESPACE_NAME = TS.name)))))
        / ( (SUM (df.maxbytes)) / 100)))
      "TS Max Occupancy %"
  FROM v$tablespace ts, dba_data_files df
  WHERE TS.name = DF.tablespace_name
GROUP BY TS.name
ORDER BY 8 DESC;

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

 4,397 total views,  2 views today


 • Sertifikasyon • Etiketler

 • Topluluklar

                   
                   
 • Copyright © 1996-2010 Mustafa Bektaş Tepe. All rights reserved.
  Türkçeleştirme Blogizma | AltyapıWordPress